Projekty

Piotr Stepnowski > Projekty

BILOCATION Modelowanie potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo i in silico (NCN, 2016/23/G/ST5/04245, 2018 – 2020)
Potencjał biokoncentracji/biokumulacji substancji chemicznych ma bardzo duże znaczenie dla oceny ryzyka środowiskowego, ponieważ wiadomo, że powoduje on daleko idące zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, eksperymentalny pomiar biokoncentracji jest czasochłonny, kosztowny…
Innowacyjne rozwiązania w celu zminimalizowania emisji substancji niebezpiecznych z terenów zurbanizowanych do Morza Bałtyckiego (Interreg UE, NonHazCity #R010, 2016-2019)
Projekt NonHazCity to projekt edukacyjny, którego celem jest zmiana zachowań konsumenckich dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Chcemy dotrzeć bezpośrednio do małej skali źródeł zanieczyszczeń i spróbować wpłynąć na redukcję zużycia substancji niebezpiecznych u źródła.…
Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka (NCN, 2015/17/B/NZ8/02481, 2016 – 2019)
Celem zaplanowanych w ramach projektu badań było dokonanie oceny potencjalnych skutków wynikających z obecności powszechnie stosowanych farmaceutyków, produktów ich transformacji i ich mieszanin. Do badań wybrano leki powszechnie stosowane w medycynie i weterynarii należące…
Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych betablokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze (NCN, 2011/03/B/NZ8/03010, 2012 – 2015)
Wyjaśnienie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku tych farmaceutyków, których produkcja światowa kształtuje się na wysokim poziomie. W centrum zainteresowania znalazły się farmaceutyki weterynaryjne stosowane jako dodatki do pasz, używane w akwakulturze, a…
Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena toksyczności wybranych leków weterynaryjnych i ich mieszanin (NCN, 2011/03/B/NZ8/03009, 2012-2015)
W ramach niniejszego projektu po raz pierwszy określono potencjał ekotoksykologiczny tak szerokiej grupy farmaceutyków i ich mieszanin wobec powszechnie występujących w środowisku organizmów wodnych i glebowych. Zaobserwowane różnice we wrażliwości organizmów na działanie badanych…
Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów (NCN, 2011/01/D/NZ6/03114, 2011 – 2014)
Ze względu na potencjał owadobójczy C. coronatus może posłużyć jako źródło bioinsektycydów nowej generacji, dlatego też głównym celem projektu badawczego była analiza jakościowa i ilościowa mikotoksyn w grzybni oraz filtratach postinkubacyjnych pochodzących od entomopatogennego…
Badania cieczy jonowych nowej generacji w zakresie mikroanalityki, rozprzestrzeniania się w środowisku oraz ekotoksyczności (MNiSW, 5271/B/H03/2010/39, 2010-2013)
W badaniach zoptymalizowano rozdzielenia kationów cieczy jonowych za pomocą elektroforezy kapilarnej z detekcją UV. Zoptymalizowano także skład elektrolitów wiodącego i terminującego, do rozdzieleń puli cieczy jonowych metodą izotachoforezy kapilarnej. W ramach prowadzonych badań określono…
Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki – zwiększanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych PRO-GOS (UE – POKL, 04.01.02-00-037/09-00, 2009-2012)
Głównym celem projektu było zwiększenie o 15% na wszystkich kierunkach Uczelni uznanych za kluczowe dla gospodarki, tj. : Biotechnologii, Chemii, Fizyki, Informatyki, matematyki i Ochrony Środowiska, a także podniesienie poziomu ich wykształcenia oraz dostosowanie…
Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodą GC i GC-MS – rozwój i optymalizacja metod derywatyzacji analitów (MNiSW, N N204 260237 , 2009 – 2012)
Opracowano skuteczne metody derywatyzacji poszczególnych klas farmaceutyków umożliwiających zastosowanie chromatografii gazowej do ich oznaczania. Budowę chemiczną tworzących się pochodnych określano na podstawie analizy widm mas uzyskanych z pomiarów GC-MS. Zaproponowano między innymi skuteczną metodę…
Badania nad wykorzystaniem elektrochemicznych metod zaawansowanego utleniania do efektywnego rozkładu cieczy jonowych w środowisku wodnym (MNiSW, N N523 423737 , 2009 – 2012)
W projekcie dowiedziono przydatności elektrochemicznych metod do utylizacji imidazoliowych cieczy jonowych w roztworach wodnych. Wskazano możliwość wykorzystania wyselekcjonowanych elektrod i sposobu ich modyfikacji centami metalicznymi i niemetalicznymi do rozkładu cieczy jonowych w praktyce przemysłowej.…
____
Przewiń do góry