Bio

Curriculum Vitae

Stopnie i tytuł naukowy

Stopień naukowy doktora (1999)

Stopień naukowy doktora habilitowanego (2005)

Tytuł naukowy profesora (2010)

 

 

 

Funkcje w uczelni 

Prorektor ds. Nauki (2019 – 2020)

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2016 – 2019)

Dziekan Wydziału Chemii  (2012 – 2016)

Organizator i pierwszy Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka (2011 – 2012)

Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Zagranicą Wydziału Chemii (2008 – 2011)

Funkcje w środowisku naukowym  

Przewodniczący Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (od 2019)

Wiceprzewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2015)

Przewodniczący Wydziału III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (2007 – 2010)

Wiceprzewodniczący Division Green Chemistry EuCheMS (2016 – 2018)

Sekretarz Rady Naukowej Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska (2005 – 2015)

Ekspert – Koordynator z ramienia RP w Joint Programming in Research UE (2010 – 2012)

       

Działalność społeczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Członek i Sekretarz Rady Nadzorczej (2010 – 2017)

Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej – Przedstawiciel Miasta Gdańska i Prezes Zarządu (od 2010)

Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego – Członek Rady Konsultacyjnej (2011 – 2012)

Polski Klub Ekologiczny – Prezes Zarządu Okręgu w Gdańsku (2005 – 2008)

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej (liczbowo) 

Artykuły w czasopismach z listy JCR 270
Rozdziały w książkach 15
Podręczniki 3
Dorobek redakcyjny 9
Liczba cytowań (bez autocytowań) 6680
Index Hirscha 47
Wypromowani doktorzy 14
Recenzje (dr – 28 , dr hab. – 21 , prof. – 10) 59
sierpień 2020 (Scopus)  

Najważniejsze osiągnięcia organizacyjne

Koordynator działań po stronie UG w zakresie budowy konsorcjum i przygotowania wniosku o uzyskanie statusu European University (wartość projektu 5 mln euro ze środków UE, 1 z 17 takich konsorcjów w UE)

Koordynator, konsultant technologiczny i współautor koncepcji funkcjonalnej nowej siedziby Wydziału Chemii UG (wartość projektu 128 mln zł finansowanego z POIŚ)

Współtwórca koncepcji rozbudowy regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza i automatyzacji monitoringu w województwie pomorskim pn. Airpomerania (wartość projektu 8 mln zł finansowane z RPO)

Organizator (od podstaw) zespołu naukowego Katedry Analizy Środowiska oraz nowoczesnego zaplecza aparaturowego i badawczo-rozwojowego  (obecnie 11 pracowników badawczo-dydaktycznych i 17 doktorantów)

Autor koncepcji, organizator i sekretarz naukowy Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska UG, PG i AMG – międzyuczelnianej platformy badawczej i wdrożeniowej.

Pomysłodawca i organizator Konsorcjum Gdańskiej Chemii Akademickiej UG i PG

Organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka

Wyróżnienia

Medal Wiktora Kemuli PTChem i KChA PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej

Nagroda Naukowa im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2 krotnie)

Nagroda Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Medal Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Medal Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Honorowe wyróżnienie AGH Keramos

Nagroda Sopocka Muza w dziedzinie nauki

Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich

Nagroda im. Prof. Karola Taylora za wybitne osiągnięcia naukowe

                     

Współpraca międzynarodowa

Politechnika Drezdeńska, Niemcy

Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Uniwersytet w Aveiro, Portugalia

Wyższa Szkoła Techniczna im. Beutha w Berlinie, Niemcy

Uniwersytet Blaise Pascale w Clermont – Ferrand, Francja

Federalny Instytut Badań Zagrożeń, Niemcy

Centrum Badań Morza ENEA La Spezia, Włochy

Wypromowani doktorzy                                                                                 

Imię i nazwisko doktoranta Temat pracy doktorskiej Rok nadania stopnia
Wojciech Mrozik Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w wybranych typach gleb 2008
Joanna Nichthauser Metody izolacji i analizy wybranych kationów cieczy jonowych z użyciem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz polarnych faz związanych 2009
Aleksandra Markowska Wykorzystanie chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej i izotachoforezy do selektywnych rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych 2010
Anna Białk-Bielińska Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku 2012
Natalia Migowska Opracowanie metodyk oznaczania wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej 2013
Stephanie Steudte Ecotoxicological risk assessment of selected ionic liquids as used in tribological systems – kopromotor 2014
Marta Kołodziejska Ocena stopnia zanieczyszczenia wybranych rzek przymorza farmaceutykami stosowanymi w przepływowych hodowlach ryb 2014
Joanna Maszkowska Ocena stopnia rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku glebowym 2014
Izabela  Fischer Variability in chemical composition of preen waxes in Gulls (Laridae) – kopromotor 2015
Marta  Borecka Występowanie i rozprzestrzenianie się wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku południowego Bałtyku 2017
Dorota  Wirkus Rozwój metod oznaczania witamin w ultrafiltratach hemofiltracji żylnożylnej z użyciem technik HPLCDAD oraz HPLC-MS/MS 2017
Alan Puckowski Ocena ryzyka środowiskowego sulfonamidów na podstawie szacowania toksyczności i ekotoksyczności mieszanin 2019
Katarzyna Mioduszewska Badania mobilności wybranych farmaceutyków przeciwnowotworowych w środowisku glebowym 2019
Paulina Łukaszewicz Badania stabilności hydrolitycznej oraz ocena ryzyka występowania wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w glebach rolniczych  2019
Hanna Męczykowska Ciecze jonowe jako alternatywne fazy akceptorowe w ekstrakcji pasywnej nowo pojawiających się zanieczyszczeń z wody planowany

2020

Aleksandra Jakubus Zastosowanie wybranych nanostruktur węglowych do selektywnego wyodrębniania i zatężania śladowych ilości farmaceutyków i ich metabolitów z próbek wód i ścieków planowany

2020

Jerzy Wojsławski Ocena mobilności farmaceutyków oraz produktów ich przemiany w środowisku glebowym planowany

2020

 

 

Przewiń do góry